Protocol extraescolars escoles

INTRODUCCIÓ
Les activitats extraescolars tenen un valor educatiu molt important ja que contribueixen o complementen l’aprenentatge dels infants i tenen un valor social ja que fomenten les relacions entre els infants i ajuden a la conciliació familiar.

Des d’Eixos Creativa apostem per continuar amb les nostres activitats amb el màxim de normalitat possible. Ja tenim l’experiència d’haver desenvolupat un casal d’estiu amb totes les mesures de protecció en relació al COVID19 agafant com a base les directrius marcades per la Generalitat de Catalunya i creant un protocol propi.

Així doncs hem aplicat i adaptat aquest protocol a les nostres activitats extraescolars perquè aquest any el més important és la seguretat dels infants, de les famílies i dels nostres monitors i monitores.


COMPROVACIÓ ESTAT DE SALUT
La comprovació de l’estat de salut es realitza per part del centre a l’entrada dels infants al matí. No obstant això si un infant o monitor te febre o presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 en el transcurs de l’activitat s’haurà de separar a l’infant de la resta de companys i trucar de manera immediata a la coordinació de l’escola en el cas que n’hi hagi o bé a coordinació d’Eixos Creativa perquè es procedeixi a contactar amb les famílies.

DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES
Les famílies hauran de signar una declaració responsable on declaren que son coneixedores de la pandèmia, que són coneixedors del protocol i que ens informaran de qualsevol canvi en l’estat de salut del seu fill/a o relació familiar o social en el cas de tenir relació amb el COVID-19. Aquest protocol es farà arribar o bé a través de l'AFA / AMPA /Escola o bé a través nostre directament.

MONITORS:
• Els monitors i monitores rebran formació sobre protocols de seguretat, higiene i desinfecció per part d’Eixos Creativa.
• Els monitors i monitores faran controls de símptomes a casa seva i control de temperatura cada dia que tinguin activitat. Així mateix signaran una fulla de responsabilitat on es comprometen entre d’altres coses a informar en cas que pateixin símptomes vinculats amb el COVID-19 o bé en cas que hagin tingut contacte amb un cas positiu o sospitós de COVID-19.
• En arribar a l’escola hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
• Es canviaran la samarreta del carrer per posar-se la samarreta d’Eixos Creativa.
• Ús de mascareta en el transcurs de l’activitat i fins abandonar el centre.

HÀBITS D’HIGIENE GENERALS

 • Tant les monitores i monitors com els infants portaran mascareta durant l’activitat.
 • Els monitors i monitores disposaran del següent kit de desinfecció:
  • Gel Hidroalcohòlic (70%) per a la desinfecció de mans
  • Sol·lució d’alcohol Isopropílic (70%) per a la desinfecció d’objectes.
  • Paquet de tovalloletes humides
  • Pack/rotllo de mocadors/paper d’un sol ús
  • Desinfectant per superfícies (només en les escoles on no en puguem disposar)
 • Els monitors disposaran de gel hidroalcohòlic que els infants s’hauran de posar a l’entrar a l’aula on es farà l’activitat i al sortir de l’aula.
 • El rentat/desinfecció de mans es farà també en les següents situacions:
  • Abans i després de berenar
  • Abans i després d’anar al lavabo
  • Després d’esternudar o tossir
  • Si un infant es toca el nas, els ulls o la boca.
  • Abans de treure’s o posar la mascareta.
 • Hàbits al anar al lavabo:
  • Els nens aniran d’un en un al lavabo
  • El monitor/a desinfectarà les mans de l’infant abans i després d’anar al lavabo.

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI I UBICACIÓ DELS INFANTS

 • Ventilació: Es procurarà fer la classe amb la porta oberta per tal de que hi hagi certa ventilació i a ser possible sempre que la seguretat i la climatologia ho permeti també es procurarà obrir una finestra de l’aula per tal de fomentar la circulació de l’aire de manera constant i creuada durant el desenvolupament de l’activitat.
 • Disposició: Es procurarà aprofitar la disposició configurada a la classe sempre que garanteixi la distància d’1’5 m entre infant i infant i en cas que no sigui possible la disposició serà la següent:

taula seients buits

Es deixarà un seient buit a cada costat i al davant de cada infant.

 • Dintre del grup es procurarà ubicar als infants tenint en compte la seva pertinença a un grup de convivència, relació familiar o social fora de l’escola.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE L’AULA
Es seguiran les directrius i protocols de l’escola/AFA en quan a neteja i desinfecció dels espais tant abans com després de l’activitat.
En cas de ser necessària la desinfecció s’hauran de desinfectar les taules i cadires utilitzades, interruptors i manetes de portes i finestres i qualsevol altra superfície que hagi estat en contacte amb l’infant o el monitor/a.

PROTOCOLS CONCRETS PER A CADA ACTIVITAT

JUMPINGCLAY ART:

 • Cada infant tindrà una capseta marcada amb el nom on guardarà la seves eines i feines fetes. Serà sempre el/la monitor/a qui repartirà i recollirà les capses una vegada acabada l’activitat.
 • Serà sempre el/la monitor/a qui repartirà el material (jumpingclay, material complementari) als infants evitant la manipulació per cap altre nen/a.
 • En el cas que el material s’assequi i no es puguin enganxar les parts es posarà una mica d’aigua en potet individual per que es puguin humitejar les parts o bé es donarà una tovalloleta humida.
 • El/la monitor/a haurà de fer una previsió abans de la sessió del material que cal posar a cada nen per evitar al màxim la manipulació de material durant els tallers.
 • S’evitarà en la mesura del possible la compartició de material.
 • En cas de compartir material es procedirà a la seva desinfecció entre ús i ús.

 

DIBUIX I CÒMIC

 • El primer dia de l’activitat es repartirà un kit bàsic a cada infant que posarà en una bosseta amb el nom i que serà seu al llarg del curs:
  • Llapis grafit
  • Goma
  • Pinzells
 • En el cas del material per a les tècniques seques com ceres o retoladors haurà de ser compartit. Es prioritzarà que la compartició sigui entre grups de convivència, familiars o relacions socials fora de l’escola. Una vegada utilitzat el material es procedirà a la seva desinfecció.
  També hi h la opció de demanar a les famílies que cada infant porti el material de casa.
 • En el cas de tècniques humides serà Eixos que el proporcionarà ja que no hi ha contacte directe amb el material ja que cada infant tindrà els seus propis pinzells.
 • Cada alumne/a tindrà una carpeta on anirà guardant els seus treballs i aquests quedaran a l’escola fins a final de curs.

TECNOLOGIA CREATIVA

 • A l’hora de crear les parelles de treball es prioritzarà que siguin membres d’una mateixa unitat de convivència a l’escola, familiar o aquells infants que tinguin relacions socials fora de l’escola (en aquest últim cas ha d’estar confirmat per als pares dels respectius infants).
 • En cas que sobrin ordinadors es prioritzarà el treball individual que no pas al treball en parella.
 • Les parelles seran el màxim d’estables possible al llarg del curs evitant canvis.
 • Es desinfectaran els equips que hagin entrat en contacte directe amb els infants amb alcohol Isopropílic (70%) i amb un paper d’un sol ús que serà llençat després de netejar cada equip (teclats, mousse, tauletes, plaques etc...)


SORTIDES, ENTRADES I DESPLAÇAMENTS:
La recollida i lliurament dels infants es faran seguint les directrius de les escoles. El desplaçament dins l’escola es farà utilitzant sempre mascaretes i mantenint distància. 

ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS POSSIBLE DE COVID19
En cas de que un infant presenti algun d’aquests símptomes:*
• Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
• Tos i/o dificultat per respirar
• Congestió nasal i/o mal de coll si va acompanyat de febre o qualsevol altre símptoma d’aquest llistat.
• Mal de panxa amb vòmits i/o diarrea
• Malestar general o dolor muscular
• Mal de cap


Es procedirà a l’aïllament immediat de l’infant de la resta de participants i es contactarà amb algun responsable de l’escola perquè se’n faci càrrec i en cas necessari es contactarà amb la família perquè el vinguin a buscar.
Si es comunica que es tracta d’un cas probable o confirmat de COVID-19 se seguiran les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica

*Aquests símptomes poden variar segons les indicacions de les autoritats responsables


CONFINAMENT
En cas de confinament oferirem la possibilitat a les famílies de poder continuar les activitats de manera telemàtica.

FaLang translation system by Faboba

Per proporcionar-vos el millor servei, el nostre lloc web utilitza cookies. Pel sol fet de continuar navegant pel nostre lloc, esteu acceptant el nostre ús de les cookies. Politica de cookies