MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE

INTRODUCCIÓ
Les activitats extraescolars tenen un valor educatiu molt important ja que contribueixen o complementen l’aprenentatge dels infants i tenen un valor social ja que fomenten les relacions entre els infants i ajuden a la conciliació familiar.

Des d’Eixos Creativa apostem per continuar amb les nostres activitats amb el màxim de normalitat possible. Ja tenim l’experiència d’haver desenvolupat un casal d’estiu amb totes les mesures de protecció en relació al COVID19 agafant com a base les directrius marcades per la Generalitat de Catalunya i creant un protocol propi.

Així doncs hem aplicat i adaptat aquest protocol a les nostres activitats extraescolars perquè aquest any el més important és la seguretat dels infants, de les famílies i dels nostres monitors i monitores.

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran a les activitats que es fan a la nostra acadèmia.

ENTRADES I SORTIDES

 • Hi haurà dos punts d'accés d'entrada i sortida. Un pel Carrer Ramon Turró, 73 i l'altre pels Jardins de la Mercè Plantada. Us informarem de quin és el punt d'accés i recollida dels infants abans de l'inici de les activitats.
 • En cas de coincidir amb més famílies demanem mantenir la distància de seguretat de dos metres.
 • No es permetrà l'entrada de cap familiar llevat en casos de necessitat. En aquest cas sempre s’haurà de fer amb mascareta, s’haurà de desinfectar amb gel hidroalcohòlic. Així doncs, el comiat i la rebuda dels infants s'haurà de realitzar a l'exterior.
 • Abans d'entrar es farà la comprovació de l’estat de salut i es prendrà la temperatura tant als infants com als monitors.
 • Si un infant o monitor te febre o presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 no podrà assistir a l’activitat.

COMPROVACIÓ ESTAT DE SALUT

 • Cada família haurà de signar pel pare/mare o tutor legal de l’infant una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes al centre, d'informar al centre de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir-hi un contacte estret davant de qualsevol incidència. No es podrà començar l'activitat sense aquesta documentació signada.
 • Si un infant o monitor te febre o presenta algun símptoma compatible amb el COVID-19 no podrà assistir a l'ativitat. Aquests símptomes son:
  • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
  • Tos
  • Dificultat per respirar
  • Congestió nasal i/o mal de coll amb febre o qualsevol altre símptoma d'aquesta llista.
  • Mal de panxa amb vòmits i/o diarrea
  • Malestar general o dolor muscular
  • Pèrdua de gust i/o olfacte

ORGANITAZACIÓ D'ESPAIS I GRUPS

 • Ventilació: Es procurarà fer les classes amb les dues portes obertes per tal de que hi hagi ventilació creuada constant. 
 • Disposició: Es deixarà la distància mínima d'1,5 m entre infant i infant. I en cas de no ser possible la disposició serà la següent:

taula seients buits

Es deixarà un seient buit a cada costat i al davant de cada infant.

Dintre del grup es procurarà ubicar als infants tenint en compte la seva pertinença a un grup de convivència,escola, relació familiar o social fora del centre.

MONITORS:

 • Els monitors i monitores rebran formació sobre protocols de seguretat, higiene i desinfecció per part d’Eixos Creativa.
 • Els monitors i monitores signaran una fulla de responsabilitat on es comprometen entre d’altres coses a informar en cas que pateixin símptomes vinculats amb el COVID-19 o bé en cas que hagin tingut contacte amb un cas positiu o sospitós de COVID-19.
 • En arribar al centre hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i desinfectar el mòbil amb la solució d’alcohol Isopropílic
 • Ús de mascareta en el transcurs de l’activitat i fins abandonar el centre.

HÀBITS D’HIGIENE GENERALS

 • Tant les monitores i monitors com els infants portaran mascareta durant l’activitat.
 • Els monitors i monitores disposaran del següent kit de desinfecció:
  • Gel Hidroalcohòlic (70%) per a la desinfecció de mans
  • Sol·lució d’alcohol Isopropílic (70%) per a la desinfecció d’objectes.
  • Paquet de tovalloletes humides
  • Pack/rotllo de mocadors/paper d’un sol ús
 • Els monitors disposaran de gel hidroalcohòlic que els infants s’hauran de posar a l’entrar a l’aula on es farà l’activitat i al sortir de l’aula.
 • El rentat/desinfecció de mans es farà també en les següents situacions:
  • Abans i després d’anar al lavabo
  • Després d’esternudar o tossir
  • Abans de treure’s o posar la mascareta.
 • Hàbits al anar al lavabo:
  • Els nens aniran d’un en un al lavabo
  • El monitor/a desinfectarà les mans de l’infant abans i després d’anar al lavabo.

NETEJA I DESINFECCIÓ

 • Neteja del centre en profunditat una vegada al dia.
 • Desinfecció de zones comunes
 • Es desinfectaran els lavabos al acabar dia
 • Es desinfectaran els espais i materials que s’han fet servir després de cada activitat.
 • Neteja i desinfecció dels espais on es guarden les pertinences els alumnes al final del dia.
 • S’ha creat un protocol específic de desinfecció i neteja.

 ÚS DE MASCARETES

 • Els i les monitores portaran mascareta durant tota l’estona quan estiguin dintre.
 • Cal que els nens portin la mascareta posada en entrar.
 • En cas de no poder mantenir la distància de seguretat es farà ús de mascareta en l’infant i el monitor o monitora.

PROTOCOLS CONCRETS PER A CADA ACTIVITAT

JUMPINGCLAY ART:

 • Cada infant tindrà una capseta marcada amb el nom on guardarà la seves eines i feines fetes. Serà sempre el/la monitor/a qui repartirà i recollirà les capses una vegada acabada l’activitat.
 • Serà sempre el/la monitor/a qui repartirà el material (jumpingclay, material complementari) als infants evitant la manipulació per cap altre nen/a.
 • En el cas que el material s’assequi i no es puguin enganxar les parts es posarà una mica d’aigua en potet individual per que es puguin humitejar les parts o bé es donarà una tovalloleta humida.
 • El/la monitor/a haurà de fer una previsió abans de la sessió del material que cal posar a cada nen per evitar al màxim la manipulació de material durant els tallers.
 • S’evitarà en la mesura del possible la compartició de material.
 • En cas de compartir material es procedirà a la seva desinfecció entre ús i ús.

DIBUIX I CÒMIC

 • El primer dia de l’activitat es repartirà un kit bàsic a cada infant que posarà en una bosseta amb el nom i que serà seu al llarg del curs:
  • Llapis grafit
  • Goma
  • Pinzells
 • En el cas del material per a les tècniques seques com ceres o retoladors haurà de ser compartit. Es prioritzarà que la compartició sigui entre grups de convivència, familiars o relacions socials fora de l’escola. Una vegada utilitzat el material es procedirà a la seva desinfecció.
  També hi h la opció de demanar a les famílies que cada infant porti el material de casa.
 • En el cas de tècniques humides serà Eixos que el proporcionarà ja que no hi ha contacte directe amb el material ja que cada infant tindrà els seus propis pinzells.
 • Cada alumne/a tindrà una carpeta on anirà guardant els seus treballs i aquests quedaran a l’escola fins a final de curs.

TECNOLOGIA CREATIVA/STOP MOTION

 • A l’hora de crear les parelles de treball es prioritzarà que siguin membres d’una mateixa unitat de convivència a l’escola, familiar o aquells infants que tinguin relacions socials fora de l'acadèmia (en aquest últim cas ha d’estar confirmat per als pares dels respectius infants).
 • En cas que sobrin ordinadors es prioritzarà el treball individual que no pas al treball en parella.
 • Les parelles seran el màxim d’estables possible al llarg del curs evitant canvis.
 • Es desinfectaran els equips que hagin entrat en contacte directe amb els infants amb alcohol Isopropílic (70%) i amb un paper d’un sol ús que serà llençat després de netejar cada equip (teclats, mousse, tauletes, plaques etc...)

ACTUACIÓ DAVANT D'UN CAS POSSIBLE DE COVID-19 DURANT L'ACTIVITAT

En cas de que un infant presenti algun d’aquests símptomes en el transcurs de l'activitat:

 • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Congestió nasal i/o mal de coll amb febre o qualsevol altre símptoma d'aquesta llista.
 • Mal de panxa amb vòmits i/o diarrea
 • Malestar general o dolor muscular
 • Pèrdua de gust i/o olfacte

Es procedirà a col·locar una màscara quirúrgica i l’aïllament de l’infant de la resta de participants acompanyat d’una persona responsable de l’activitat que portarà la mascareta quirúrgica es contactarà amb la família perquè vinguin a recollir a l'infant i se seguiran les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.

*Aquests símptomes poden variar segons les indicacions de les autoritats responsables


CONFINAMENT
En cas de confinament oferirem la possibilitat a les famílies de poder continuar les activitats de manera telemàtica.


Leer más: Mesures de prevenció, seguretat i Higiene Extraescolars Acadèmia

INTRODUCCIÓ
Les activitats extraescolars tenen un valor educatiu molt important ja que contribueixen o complementen l’aprenentatge dels infants i tenen un valor social ja que fomenten les relacions entre els infants i ajuden a la conciliació familiar.

Des d’Eixos Creativa apostem per continuar amb les nostres activitats amb el màxim de normalitat possible. Ja tenim l’experiència d’haver desenvolupat un casal d’estiu amb totes les mesures de protecció en relació al COVID19 agafant com a base les directrius marcades per la Generalitat de Catalunya i creant un protocol propi.

Així doncs hem aplicat i adaptat aquest protocol a les nostres activitats extraescolars perquè aquest any el més important és la seguretat dels infants, de les famílies i dels nostres monitors i monitores.


COMPROVACIÓ ESTAT DE SALUT
La comprovació de l’estat de salut es realitza per part del centre a l’entrada dels infants al matí. No obstant això si un infant o monitor te febre o presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 en el transcurs de l’activitat s’haurà de separar a l’infant de la resta de companys i trucar de manera immediata a la coordinació de l’escola en el cas que n’hi hagi o bé a coordinació d’Eixos Creativa perquè es procedeixi a contactar amb les famílies.

DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMÍLIES
Les famílies hauran de signar una declaració responsable on declaren que son coneixedores de la pandèmia, que són coneixedors del protocol i que ens informaran de qualsevol canvi en l’estat de salut del seu fill/a o relació familiar o social en el cas de tenir relació amb el COVID-19. Aquest protocol es farà arribar o bé a través de l'AFA / AMPA /Escola o bé a través nostre directament.

MONITORS:
• Els monitors i monitores rebran formació sobre protocols de seguretat, higiene i desinfecció per part d’Eixos Creativa.
• Els monitors i monitores faran controls de símptomes a casa seva i control de temperatura cada dia que tinguin activitat. Així mateix signaran una fulla de responsabilitat on es comprometen entre d’altres coses a informar en cas que pateixin símptomes vinculats amb el COVID-19 o bé en cas que hagin tingut contacte amb un cas positiu o sospitós de COVID-19.
• En arribar a l’escola hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
• Es canviaran la samarreta del carrer per posar-se la samarreta d’Eixos Creativa.
• Ús de mascareta en el transcurs de l’activitat i fins abandonar el centre.

HÀBITS D’HIGIENE GENERALS

 • Tant les monitores i monitors com els infants portaran mascareta durant l’activitat.
 • Els monitors i monitores disposaran del següent kit de desinfecció:
  • Gel Hidroalcohòlic (70%) per a la desinfecció de mans
  • Sol·lució d’alcohol Isopropílic (70%) per a la desinfecció d’objectes.
  • Paquet de tovalloletes humides
  • Pack/rotllo de mocadors/paper d’un sol ús
  • Desinfectant per superfícies (només en les escoles on no en puguem disposar)
 • Els monitors disposaran de gel hidroalcohòlic que els infants s’hauran de posar a l’entrar a l’aula on es farà l’activitat i al sortir de l’aula.
 • El rentat/desinfecció de mans es farà també en les següents situacions:
  • Abans i després de berenar
  • Abans i després d’anar al lavabo
  • Després d’esternudar o tossir
  • Si un infant es toca el nas, els ulls o la boca.
  • Abans de treure’s o posar la mascareta.
 • Hàbits al anar al lavabo:
  • Els nens aniran d’un en un al lavabo
  • El monitor/a desinfectarà les mans de l’infant abans i després d’anar al lavabo.

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI I UBICACIÓ DELS INFANTS

 • Ventilació: Es procurarà fer la classe amb la porta oberta per tal de que hi hagi certa ventilació i a ser possible sempre que la seguretat i la climatologia ho permeti també es procurarà obrir una finestra de l’aula per tal de fomentar la circulació de l’aire de manera constant i creuada durant el desenvolupament de l’activitat.
 • Disposició: Es procurarà aprofitar la disposició configurada a la classe sempre que garanteixi la distància d’1’5 m entre infant i infant i en cas que no sigui possible la disposició serà la següent:

taula seients buits

Es deixarà un seient buit a cada costat i al davant de cada infant.

 • Dintre del grup es procurarà ubicar als infants tenint en compte la seva pertinença a un grup de convivència, relació familiar o social fora de l’escola.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE L’AULA
Es seguiran les directrius i protocols de l’escola/AFA en quan a neteja i desinfecció dels espais tant abans com després de l’activitat.
En cas de ser necessària la desinfecció s’hauran de desinfectar les taules i cadires utilitzades, interruptors i manetes de portes i finestres i qualsevol altra superfície que hagi estat en contacte amb l’infant o el monitor/a.

PROTOCOLS CONCRETS PER A CADA ACTIVITAT

JUMPINGCLAY ART:

 • Cada infant tindrà una capseta marcada amb el nom on guardarà la seves eines i feines fetes. Serà sempre el/la monitor/a qui repartirà i recollirà les capses una vegada acabada l’activitat.
 • Serà sempre el/la monitor/a qui repartirà el material (jumpingclay, material complementari) als infants evitant la manipulació per cap altre nen/a.
 • En el cas que el material s’assequi i no es puguin enganxar les parts es posarà una mica d’aigua en potet individual per que es puguin humitejar les parts o bé es donarà una tovalloleta humida.
 • El/la monitor/a haurà de fer una previsió abans de la sessió del material que cal posar a cada nen per evitar al màxim la manipulació de material durant els tallers.
 • S’evitarà en la mesura del possible la compartició de material.
 • En cas de compartir material es procedirà a la seva desinfecció entre ús i ús.

 

DIBUIX I CÒMIC

 • El primer dia de l’activitat es repartirà un kit bàsic a cada infant que posarà en una bosseta amb el nom i que serà seu al llarg del curs:
  • Llapis grafit
  • Goma
  • Pinzells
 • En el cas del material per a les tècniques seques com ceres o retoladors haurà de ser compartit. Es prioritzarà que la compartició sigui entre grups de convivència, familiars o relacions socials fora de l’escola. Una vegada utilitzat el material es procedirà a la seva desinfecció.
  També hi h la opció de demanar a les famílies que cada infant porti el material de casa.
 • En el cas de tècniques humides serà Eixos que el proporcionarà ja que no hi ha contacte directe amb el material ja que cada infant tindrà els seus propis pinzells.
 • Cada alumne/a tindrà una carpeta on anirà guardant els seus treballs i aquests quedaran a l’escola fins a final de curs.

TECNOLOGIA CREATIVA

 • A l’hora de crear les parelles de treball es prioritzarà que siguin membres d’una mateixa unitat de convivència a l’escola, familiar o aquells infants que tinguin relacions socials fora de l’escola (en aquest últim cas ha d’estar confirmat per als pares dels respectius infants).
 • En cas que sobrin ordinadors es prioritzarà el treball individual que no pas al treball en parella.
 • Les parelles seran el màxim d’estables possible al llarg del curs evitant canvis.
 • Es desinfectaran els equips que hagin entrat en contacte directe amb els infants amb alcohol Isopropílic (70%) i amb un paper d’un sol ús que serà llençat després de netejar cada equip (teclats, mousse, tauletes, plaques etc...)


SORTIDES, ENTRADES I DESPLAÇAMENTS:
La recollida i lliurament dels infants es faran seguint les directrius de les escoles. El desplaçament dins l’escola es farà utilitzant sempre mascaretes i mantenint distància. 

ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS POSSIBLE DE COVID19
En cas de que un infant presenti algun d’aquests símptomes:*
• Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
• Tos i/o dificultat per respirar
• Congestió nasal i/o mal de coll si va acompanyat de febre o qualsevol altre símptoma d’aquest llistat.
• Mal de panxa amb vòmits i/o diarrea
• Malestar general o dolor muscular
• Mal de cap


Es procedirà a l’aïllament immediat de l’infant de la resta de participants i es contactarà amb algun responsable de l’escola perquè se’n faci càrrec i en cas necessari es contactarà amb la família perquè el vinguin a buscar.
Si es comunica que es tracta d’un cas probable o confirmat de COVID-19 se seguiran les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica

*Aquests símptomes poden variar segons les indicacions de les autoritats responsables


CONFINAMENT
En cas de confinament oferirem la possibilitat a les famílies de poder continuar les activitats de manera telemàtica.

Leer más: Protocol extraescolars escoles

 

MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE

MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE

Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya. S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen l'adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran al nostre casal:

Entrades i sortides

 • Per tal de poder controlar la rotació de les persones que entren al centre i evitar aglomeracions en hores punta establirem torns d’entrada i de sortida que us farem arribar abans de l’inici de l’activitat.
 • En cas de coincidir amb més famílies demanem mantenir la distància de seguretat de dos metres.
 • No es permetrà l'entrada de cap familiar llevat en casos de necessitat. En aquest cas sempre s’haurà de fer amb mascareta, s’haurà de desinfectar amb gel hidroalcohòlic. Així doncs, el comiat i la rebuda dels infants s'haurà de realitzar a l'exterior.

Comprovació estat de salut

 • Abans de començar el torn cada família haurà de portar signada pel pare/mare o tutor legal de l’infant una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes al centre, d'informar al centre de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir-hi un contacte estret davant de qualsevol incidència. Aquesta declaració serà enviada per correu electrònic y caldrà omplira i signarla digitalment. 
 • Diàriament es farà una comprovació dels símptomes dels i les alumnes i del personal que assisteixen al centre. 
 • Si un infant o monitor te febre o presenta algun símptoma compatible amb el COVID-19 no podrà assistir al casal. Aquests símptomes son:
  • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
  • Tos
  • Dificultat per respirar
  • Congestió nasal*
  • Mal de coll*
  • Mal de panxa
  • Vòmits
  • Diarrea
  • Malestar general o dolor muscular

*Sempre que vagin acompanyats de febre o d'un altre símptoma del llistat.

Organització de grups i espais:

Sempre que sigu possible dividirem els infants en dos grups que estaran separats i intentarem fer el màxim d'activitats fora.

Responsable de seguretat i higiene

El/la responsable de seguretat i higiene, format/formada per l’organisme o organismes pertinents (Departament de Salut i Departament de Joventut de la Generalitat) per exercir com a tal, vetllarà per mantenir les condicions de seguretat i higiene dictades en el marc estratègic i es farà/n responsable/s de mantenir actualitzats els diferents documents i protocols que han de formar part de “l’Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures” (recull de protocols i mesures).

Hàbits d’Higiene

 • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre i en les diferents zones de treball
 • Els/les alumnes i monitors hauran de posar-se gel hidroalcohòlic al entrar i després rentar-se les mans amb profunditat.
 • De la mateixa manera hauran de posar-se gel hidroalcohòlic al sortir.
 • Tota persona que entri al centre haurà de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que posarem a l'entrada.
 • Quan s’estigui a fora el monitor/a portarà un gel hidroalcohòlic que anirà aplicant tants als nens com a ell/a mateixa en cas necessari.
 • El rentat de mans o desinfecció de manera sistemàtica: Abans de entrar i sortir del recinte, abans de començar i en finalitzar una activitat, abans i després d’esmorzar, abans i després de dinar, abans i després d’anar a l’WC abans i després d’esternudar o tossir.

Neteja i desinfecció

 • Neteja del centre en profunditat una vegada al dia.
 • Desinfecció de zones comunes diverses vegades al dia.
 • Es desinfectaran els lavabos diverses vegades al llarg del dia
 • Es desinfectaran els espais i materials que s’han fet servir després de cada activitat.
 • Sempre que sigui possible es deixarà una o dues portes obertes del local per tal de que hi hagi ventilació continuada i creuada.

Material i equipament

 • A l’inici de setmana donarem el material que necessita cada infant per tota la setmana i el guardarà en un espai reservat només per ella.
 • Material personal que s’ha de portar de casa (Tot marcat amb el nom)
  • Un estoig marcat amb el nom amb:
   • Llapis per dibuixar
   • Goma
   • Tisores
   • Llapis de colors, ceres o retoladors
   • Tub de cola
  • Ampolleta d’aigua o cantimplora marcada amb el nom
  • Gorra
  • Esmorzar dintre d’una carmanyola tancada marcada amb el nom
  • Mascareta higiènica o reutilitzable posada al entrar i una bossa hermètica o una capseta marcades amb el nom on posar la màscara en cas de no utilitzar-la i garantir així la seva higiene. 
  • Mascareta de recanvi a la motxilla.
  • Cada alumne/a disposarà d’un espai fixe marcat amb el nom on deixarà les seves pertinences així com el material que porti de casa durant tota la setmana.

Ús de mascaretes:

 • Tots els assistents al casal hauran de portar la mascareta.
 • Cal que els nens portin la mascareta posada en entrar.
 • Cal portar una funda per deixar la mascareta en cas de no utilitzar-la i una mascareta de recanvi per si s'ha de canviar.
 • En el cas d’utilitzar mascaretes reutilitzables cal que els nens i nenes s’emportin les mascaretes a casa cada dia per tal de procedir a la seva desinfecció.

Actuació davant un cas possible de COVID-19

En cas de que un infant presenti algun d’aquests símptomes:

 • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Congestió nasal
 • Mal de coll
 • Mal de panxa 
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Malestar general o dolor muscular

Es procedirà a col·locar una màscara quirúrgica i l’aïllament de l’infant de la resta de participants acompanyat d’una persona responsable de l’activitat que portarà la mascareta quirúrgica.

Si els símptomes no són greus es contactarà amb la família perquè reculli al nen i contacti amb el CAP o el 061.

Si els símptomes són greus es contactarà amb el 112 i s’avisarà a la família.

I es seguiran les recomanacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.

Podeu consultar els protocols oficials del PROCICAT pel que fa a les activitats de lleure de l'estiu.

Leer más: Mesures de prevenció, seguretat i Higiene al casal d'estiu 2021
Per a comunitats de veïns i veïnes o per a grups d'amics i amigues

Us portem el casal d'estiu a casa. Les mateixes activitats que fem al casal d'estiu presencial al vostre domicli. Aquest any la temàtica dels casals és el cinema i cada setmana treballem una pel·lícula diferent. 

Què fem?

 • Activitats de modelatge amb JumpingClay
 • Dibuix
 • Còmic
 • Manualitats
 • Dinàmiques de grup

Com ho fem?

Els nostres monitors i monitores venen a casa amb tot el material necessari. Hi haurà material que els nens i nenes hauràn de portar ells (com per exemple llapis, gomes, cola, etc) per evitar el màxim la conmpartició de material. La resta de material el prepararem nosaltres amb packs individuals per a utilitzar durant tota la setmana.

Els casals tenen una durada d'una setmana i es porten a terme durant quatre o dos hores el dia. L'horari d'inici el podeu fixar vosaltres. Nosaltres ens adaptem.

El dia a dia del casal és més o menys aquest. Però depèn dels intressos de cada infant, de les edats i del seu nivell de motivació. 

15 minuts Presentació i benvinguda
1h 30 minuts de taller de modelatge
15 minuts per esmorzar o berenar
1h de jocs i dinàmiques de grup a l'aire lliure
1h de manualitats/dibuix/pintura

Característiques

 • Per a grups de fins a 10 nens i nenes a partir de 4 anys.
 • Hi ahurà dos monitors per grup.
 • Contractació mínima: 1 setmana 2 hora al dia o 4 hores al dia
 • Activitat segura: Seguim els protocols de seguretat i prevenció en relació al COVID19. Tots els nostres monitors i monitores han rebut una formació de prevenció i higíene.

 Més informació i inscripcions:

 • Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 • Telèfon o whatsapp: 630116924

Tria la temàtica que vulguis! 

FaLang translation system by Faboba

¿Eres de una AMPA/AFA o de una escuela? 

Si te interesa esta actividad

CONTÁCTANOS

On es fa ?

Al nostre centre:

Curs 2022-2023
P4 i P5 
Dilluns de 17:30 a 18:30
De 1r a 6è
Dilluns 17:30 a 18:30

C/ Ramon turró, 73 de Barcelona 08005 Barcelona
hola@eixos-creativa.com 934106939

Aquesta activitat es fa en anglès (JumpingClay Art in english)

 APÚNTA-T'HI 

Escoles:

Escola Carlit
Escola Cor de Maria Sabastida
Escola A. Brusi 
Escola A. Balmanya
Escola Bogatell
Escola Catalonia
Col·legi Lestonnac
Escola L'Arenal de Llevant
Escola Les Acàcies 
Escola Rambleta del Clot
Escola Turó Blau 
St. Nicholas School 
Escola La Farigola de Vallcarca
Escola La Concepció
Escola Ignasi Iglesias
Escola Auró

Per proporcionar-vos el millor servei, el nostre lloc web utilitza cookies. Pel sol fet de continuar navegant pel nostre lloc, esteu acceptant el nostre ús de les cookies. Politica de cookies